El Pacte

L’Ajuntament, la UPC i els agents econòmics i socials de la ciutat treballaran conjuntament en el Pacte per l’Ocupació de Castelldefels.

El Pacte per l’Ocupació serà subscrit per l’Ajuntament, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), els sindicats CCOO i UGT, les organitzacions empresarials Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec) i l’Associació Empresària del Baix Llobregat-Anoia (AEBALL), el Gremi d’Hostaleria de Castelldefels, l’associació de comerciants XECC i l’Associació de Residències i Servei d’Atenció a la Dependència (ARSAD).

MANIFESTEN

  1. Que comparteixen la realitat socioeconòmica del municipi recollida en el preàmbul d’aquest pacte com els elements crítics a tenir en compte i abordar des del marc del pacte.
  2. Que és necessari definir i articular una estratègia que abordi aquests aspectes des d’una òptica integral i amb visió global, per tal d’avançar en el desenvolupament socioeconòmic del municipi.
  3. Que els serveis d’ocupació han de donar resposta a les necessitats d’una societat amb uns nivells elevats d’atur i d’inestabilitat laboral amb uns recursos que s’han vist afectats per les reduccions pressupostàries.
  4. Que aquesta estratègia ha de ser definida i impulsada de forma compartida pels diferents agents que, des de l’àmbit públic i el privat, intervenen en la gestió i transformació de l’economia i el mercat de treball a nivell local, sobre els principis de concertació, implicació i reconeixement mutu.
  5. Que la intervenció en el nivell local ha d’anar articulada amb les estratègies i polítiques definides als nivells territorials i institucionals superiors.

PACTEN

Treballar de forma conjunta i consensuada en l’assoliment dels objectius generals del pacte que, a partir de la realitat socioeconòmica i fruit del debat entre els agents sotasignants, s’han concretat en cinc grans eixos:

  • Eix 1. Impulsar mesures per a la millora en l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, especialment d’aquelles en risc d’exclusió social del mercat de treball(majors de 45 anys, aturats de llarga durada, joves sense experiència, etc.)
  • Eix 2. Impulsar mesures encaminades a afavorir canvis en el model productiu de la ciutat afavorint la transferència de la tecnologia i incorporant models socials i cooperatius.
  • Eix 3. Impulsar mesures de millora de la qualitat del comerç de proximitat.
  • Eix 4. Assoliment d’una ocupació de qualitat i potenciar el treball digne. Lluitar contra l’atur i la precarietat laboral.
  • Eix 5. Impulsar mesures que afavoreixin la creació, el desenvolupament, la competitivitat i la consolidació de les pimes de la ciutat, donant suport als sectors empresarials consolidats a Castelldefels i potenciant els sector emergents i estratègics.