Eixos i actuacions

Eix 1

Impulsar mesures per a la millora en l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, especialment d’aquelles en risc d’exclusió social del mercat de treball (majors de 45 anys, aturats de llarga durada, joves sense experiència, etc.)

1.1 Mecanismes de suport a la inserció

Reforçar els mecanismes de suport a la inserció d’aquells col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat de treball.

1.2 Accés a una informació exhaustiva sobre la formació

Facilitar a la ciutadania l’accés a una informació exhaustiva sobre la formació professionalitzadora i instrumental que es proveeix al municipi i entorn.

1.3 Espai de comunicació i coordinació

Impulsar un espai de comunicació i coordinació entre tots els centres i entitats col·laboradores proveïdores de polítiques actives d’ocupació amb l’objectiu d’optimitzar l’oferta de la ciutat

1.4 Formació professional

Promoure la formació professional en activitats econòmiques emergents

1.5 Millorar els mecanismes de coordinació i derivació

Millorar els mecanismes de coordinació i derivació dels demandants d’ocupació entre les diferents administracions, entitats i agents  amb serveis d’intermediació i orientació laboral i les empreses col·laboradores que operen a la ciutat.

1.6 Metodologies adaptades

Posar en marxa dispositius d’inserció amb metodologies adaptades a les necessitats dels diferents col·lectius diana.

1.7 La Guaita com a centre de referència

Empoderar a la Guaita com a centre de referència en orientació i inserció laboral de la ciutat millorant la seva comunicació i difusió.

1.8 Mesures d’ajut i subvenció

Impulsar mesures d’ajut i subvenció que tinguin com a objecte la contractació de persones en risc d’exclusió del mercat de treball.

1.9 Creació d'ocupació

Fomentar la creació d’ocupació.

Eix 2

Impulsar mesures encaminades a afavorir canvis en el model productiu de la ciutat afavorint la transferència de la tecnologia i incorporant models socials i cooperatius.

2.1 Apropar el món empresarial al PMT

Apropar el món empresarial al PMT i les seves institucions promovent la transferència de la tecnologia a les petites i mitjanes empreses.

2.2 Posar en marxa actuacions

Posar en marxa actuacions que reforcin la marca Castelldefels Ciutat Laboratori.

2.3 Impulsar programes

Impulsar programes de foment de l’economia social i cooperativa.

2.4 Promoure projecte de fabricació digital

Promoure projecte de fabricació digital (Fab-Lab ) i vincular-los a les politiques de desenvolupament local, potenciant la innovació digital.

Eix 3

Impulsar mesures de millora de la qualitat del comerç de proximitat.

3.1 Promoure la participació i l'associacionisme

Promoure la participació i l’associacionisme del comerç local.

3.2 Dissenyar programes

Dissenyar programes de dinamització dels principals eixos comercials de la ciutat.

3.3 Programa de dinamització de locals buits

Impulsar un programa de dinamització de locals buits per a activitats comercials, entitats i petits negocis.

3.4 Programes i serveis d’assessorament i formació

Promoure programes i serveis d’assessorament i formació per a la millora de la gestió i la competitivitat dels petits establiments comercials

3.5 Rehabilitació i el manteniment dels locals

Promoure la rehabilitació i el manteniment dels locals comercials

3.6 Promoure l'ús de les eines digitals i les xarxes socials

Promoure l’ús de les eines digitals i les xarxes socials com estratègia de promoció comercial de les empreses.

3.7 Adaptació, canvi i innovació

Promoure l’adaptació al canvi i la innovació als establiment comercials.

Eix 4

Assoliment d’una ocupació de qualitat i potenciar el treball digne. Lluitar contra l’atur i la precarietat laboral.

4.1 Impulsar mesures d'ajut i subvenció

Impulsar mesures d’ajut i subvenció que tinguin com a objecte la millora de les condicions contractuals de les persones ja contractades per pimes de la ciutat.

4.2 Retribucions del personal de l’administració local

Assegurar que les retribucions del personal de l’administració local i/o llocs de treball externalitats no siguin inferiors als 1000€ o en su defecte existeixi un itinerari gradual per aconseguir-ho en un termini breu de temps.

4.3 Correcta aplicació de la Directiva europea de contractació pública

Avançant-nos a una correcta aplicació de la Directiva europea de contractació pública, i fent una interpretació i aplicació de la clàusula social, no seran en exclusiva els requisits econòmics respecte al factor preu en els plecs de licitació.

Eix 5

Impulsar mesures que afavoreixin la creació, el desenvolupament, la competitivitat i la consolidació de les pimes de la ciutat, donant suport als sectors empresarials  consolidats a Castelldefels i potenciant els sector emergents i estratègics.

5.1 Creació d'espais de comunicació i coordinació

Creació d’espais de comunicació i coordinació de polítiques i actuacions per l’impuls dels principals sectors econòmics del municipi.

5.2 Suport a les empreses del territori

Suport a les empreses del territori que desenvolupen activitats en els sectors productius amb més representació (Turisme, Comerç, Serveis Sociosanitaris, Serveis a les empreses)

5.3 Suport a la creació i atracció d'empreses

Suport a la creació i atracció d’empreses en activitats emergents i innovadores a Castelldefels.

5.4 Cessió de negocis

Facilitar la cessió de negocis en funcionament.

5.5 Omplir d'activitat

Omplir d’activitat el sostre d’oficines disponible al municipi.